Boli sme na konferencii PRO-ENERGY CON v Hustopečích

4,3 min

Odbornosť článku

content-quality-imgcontent-quality-imgcontent-quality-img

Napriek korone a obmedzujúcim opatreniam sa tento rok podarilo „live“ zrealizovať výročnú konferenciu PRO-ENERGY CON. Klobúk dolu pred organizátormi, konferencia stála za to a veľmi radi sme sa jej zúčastnili – aj v zmysle jedného z jej hesiel: „Osobné stretnutia a väzby robia energetiku energetikou.“

Program jubilejného, už 10. ročníka, dvojdňovej konferencie konanej 11. a 12. novembra v malebných moravských Hustopečích bol doslova nabitý. Bolo to aj z dôvodu, že antikorona opatrenia zabránili konaniu výročnej konferencie v minulom roku.

Silná zostava českých a slovenských expertov a expertiek nielen z oblasti energetiky, ale aj práva, bankovníctva, vedy a výskumu, tretieho sektora a štátnej správy mala možnosť prebrať v neformálnej atmosfére dôležité a aktuálne témy naprieč všetkými energetickými odvetviami.

Prvý deň konferencie patril panelovým diskusiám vedeným skúsenými moderátormi a moderátorkami. Prezentácie panelových rečníkov striedali diskusie a odpovede na otázky z pléna.

 

I. blok konferencie odpovedal v súvislostiach na otázky:

 • Bude v roku 2050 energetika skôr centrálna alebo decentrálna?
 • Aké má byť právne prostredie, aby bolo možné decentralizáciu zrealizovať?
 • Bude problémom predvídateľnosť a stabilita právneho prostredia a energetickej legislatívy?
 • Aký dopad bude mať decentralizácia energetiky na prenosové sústavy?
 • Aké dáta budú nevyhnutné na zabezpečenie bezpečného chodu sústavy a pre správne nastavenie trhu?

Rečníci sa zhodli na tom, že o 30 rokov bude energetika pravdepodobne kombináciou centralizovaných a decentralizovaných zdrojov s tým, že naďalej bude pre stabilitu sietí potrebný centralizovaný systém riadenia. Dôležité je aj hľadanie hranice centralizovaného a decentralizovaného systému a ich vzájomné funkčné prieniky. Súčasné paradigmatické rozdelenie bude zrejme modifikované vďaka technologickému pokroku.

 

II. blok nazvaný 3D transformácia energetiky – „dekarbonizácia – decentralizácia – digitalizácia“ 

hľadal odpovede na tieto otázky:

 • Čo v praxi znamenajú zmeny prichádzajúce z pera Európskej komisie?
 • Bude energetika udržateľná?
 • Pred akými výzvami stoja regulované subjekty?
 • V čom budú musieť obstáť účastníci trhu?
 • Čo získa a čo zaplatí zákazník?

Experti nadviazali na rozdiskutované témy predchádzajúceho bloku a zdôraznili dôležitosť digitalizácie energetiky ako nástroja komplexnejšieho riadenia decentralizovaných systémov. Integrované a digitalizované platformy by mali okrem zníženia prevádzkových nákladov systémov dať priestor zapojenia viacerých hráčov energetického trhu – aj v súvislosti s nevyhnutnou dekarbonizáciou.

Jedným z rečníkov panelovej diskusie tohto tematického bloku bol aj obchodno-technický riaditeľ spoločnosti Microstep-HDO Ing. Ivan Trup.

 

III. blok konferencie s názvom Nízkouhlíkové palivá v modernej dobe 

nastolil tieto otázky:

 • Aké môžu byť „palivové“ trendy v energetike a doprave v najbližších rokoch?
 • Sú odpoveďou biometán, vodík, palivové články či energie získavané z odpadu?
 • Dokážeme týmito zdrojmi energie plne nahradiť uhoľné a ropné palivá?

Tu rezonovala najmä téma vodíka ako kľúčovej alternatívy, rozdiskutovaná v panelovej diskusii I. bloku. Pestré zloženie expertov v paneli neprinieslo zhodu v preferencii jedinej alternatívnej palivovej cesty. Výsledkom dekarbonizácie bude zrejme kombinácia viacerých druhov alternatívnych nízkouhlíkových palív.

 

IV. blok s príznačným názvom Energetika pod rúškom globálnych zmien 

bol venovaný týmto témam a otázkam:

 • Ťažba energetických komodít a následná premena energie na jej ušľachtilejšie formy majú zásadné ekologické dopady.
 • Má zmysel bojovať s klimatickou zmenou alebo je už čas na adaptáciu?
 • Aké zmeny sa dajú očakávať a koľko nás to bude stáť?

Protichodné pohľady diskutujúcich na mieru antropogénnych emisií skleníkových plynov na globálne otepľovanie v podstate zrkadlili globálnu polemiku. Diskutéri sa ale zhodli, že znižovanie negatívneho vplyvu človeka na životné prostredie je nevyhnutné a dekarbonizácia je jedným z konkrétnych krokov.

Druhý deň konferencie mali účastníci možnosť zúčastniť sa exkurzie na odpadovú bioplynovú stanicu EFG vo Vyškove, ktorá ročne spracováva okolo 11-tisíc ton bioodpadu na cca 1,7 mil. Nm3 bioplynu.

Zborník aj kompletné materiály z konferencie sú k dispozícii tu.

Žijeme v časoch, keď aj v dôsledku koronakrízy vzrástli ceny elektrickej energie a plynu na energetických trhoch medziročne takmer štvornásobne. Energetika sa dynamicky mení a tieto zmeny treba zachytiť a riadiť. 

Odborné konferencie sú ideálnou platformou na kladenie otázok a hľadanie odpovedí, ako sa bude ďalej vyvíjať energetika. Jubilejný 10. ročník výročnej česko-slovenskej odbornej konferencie PRO-ENERGY CON bol práve takouto otvorenou a neformálnou platformou.

Zdroj: https://proenergycon.cz/

Ohodnoťte náš článok
Podeľte sa o obsah s Vašimi blízkymi …

PRODUKTOVÉ RADY

NAJČÍTANEJŠÍ OBSAH

ĎALŠIE ČLÁNKY ZO SEKCIE Konferencie

 • Komferencia československé energetické fórum 2024

  Pozvánka na česko-slovenské energetické fórum 2024

  10. 5. 2024
 • Prezentácia z konferencie Energetický manažment pre samosprávy

  13. 2. 2024
 • Pozývame vás na konferenciu LEGAL TECH FORUM

  30. 5. 2023
 • Pozývame vás na Energetické fórum Bratislava 2023

  28. 4. 2023