MicroStep Slovník

Skratky

#A

AIB

Association of Issuing Bodies (AIB)

Asociácia vydavateľských subjektov

AIB kód Záruky

Číslo reprezentujúce 1 konkrétnu celú MWh Záruky pôvodu

AJ

Automatický Job

#B

BPMN

Business proces management and notation

#D

DS

Datasource

#E

EDC

Energetické dátové centrum na/pri OKTE/OTE

EDM

Energy Data Management

EE

Elektrická energia

EIC

EIC kód odberného miesta

EPD

Erikkson-Penker Diagram

ERÚ

Energetický regulačný úrad

ES

Elektrická stanica

EU ETS

European Union Emission Trading System (EU ETS)

Systém EÚ na obchodovanie s emisiami

#G

GHG

Greenhouse gas

Skleníkové plyny

#I

IS

Informačný systém

IS ZPE OKTE

Informačný systém OKTE na správu Záruk

IS ZPE ZSE

Systém pre automatizáciu priraďovania a evidencie Záruk (pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie)

#N

NN

Nízke napätie

#O

OKTE

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou

OKTE SR

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou a market-maker

OM

Odberné miesto

OP

Obchodný partner

OZE

Renewable energy sources (RES)

Obnoviteľné zdroje energie

#T

TGC

Tradable Green Certificate (TGC)

Obchodovateľný zelený certifikát

TS

Transformačná stanica

#U

UML

Unified modeling language

URSO

Úrad pre reguláciu sieťových odvetvi SR

#V

VN

Vysoké napätie

VVN

Veľmi vysoké napätie

#Z

ZSE

Západoslovenská distribučná

ZP

Záruky pôvodu

ZSDIS

Klient

Termíny

A B C D E F I K M N O P R S T U V W Z

#A

Aktívna

Neuplatnená, neprevedená, neexspirovaná

Aktívna – priradená

Priradená v Systéme ZSE, neuplatnená v systéme OKTE

Aktívna – voľná

Nepriradená v Systéme IS ZPE ZSE, neuplatnená v systéme IS ZPE OKTE

Alternate

Alternatívne cesty mimo bežného použitia systému, či už želaným nezvyčajným vyžiadaním málo používanej funkcionality alebo pri vzniku neželaného výstupu alebo chybného vstupu

Aplikácia

Aplikácia je program alebo súbor programov, ktoré slúžia na vykonávanie určitej úlohy alebo funkcie na počítači, tablete, telefóne alebo inom zariadení

Aplikačný proces

Aplikačný proces je postup, ktorým sa uplatňuje právo na konkrétny prípad alebo vec prostredníctvom štátnych orgánov, ktoré konajú, dokazujú, rozhodujú, preskúmavajú a vykonávajú svoje rozhodnutia podľa procesného práva

#B

Backend server

Backend server je server, ktorý spracováva a ukladá dáta, ktoré pochádzajú z frontend servera alebo z iných zdrojov. Backend server zabezpečuje logiku, bezpečnosť a integráciu s inými systémami alebo databázami

Basic path

Očakávané bežné použitie systému bez neočakávaného stavu alebo výskytu chyby

Big picture

“Big picture v IT” je schopnosť vidieť celkový kontext a cieľ informačných technológií, namiesto sústredenia sa na jednotlivé detaily alebo problémy

Biznis vrstva

“Biznis vrstva” je súbor funkcií, ktoré zabezpečujú logiku a pravidlá spracovania údajov v informačných systémoch. Biznis vrstva komunikuje s prezentačnou vrstvou, ktorá zobrazuje údaje používateľom, a dátovou vrstvou, ktorá ukladá a spravuje údaje v databázach

Business logika

Business logika určuje, ako sa dáta transformujú alebo vypočítavajú a ako sú smerované k ľuďom alebo softvéru (pracovný postup)

#C

Cancellation (Zrušenie)

Uplatnenie Záruky na OKTE na spotrebu OM

Cenová ponuka

Cenová ponuka v IT je dokument, ktorý obsahuje odhadované náklady na dodanie nejakého IT produktu alebo služby, ktoré ponúka dodávateľ zákazníkovi

Čiastkový zoznam spotreby

Čiastkový zoznam spotreby, ktorý sa používa pri Manuálnom priraďovaní

#D

Dátové adaptéry

“Dátové adaptéry” sú zariadenia, ktoré umožňujú pripojiť počítač alebo notebook k bezdrôtovej sieti pomocou USB portu

Dátová vrstva

“Dátová vrstva” je vrstva webu, ktorá obsahuje všetky údaje, ktoré generujú návštevníci webu určitým spôsobom interagujúci s webom. Dátová vrstva slúži k predávaniu údajov do iných aplikácií, ako je napríklad Google Tag Manager, ktorý potom môže použiť údaje na vkladanie do značiek

Dátový server

Dátový server je server, ktorý ukladá a poskytuje prístup k veľkému množstvu dát, ktoré sú potrebné pre rôzne účely, ako napríklad analýza, spracovanie, zdieľanie, zálohovanie alebo archivácia

Dátový sklad

Dátový sklad je centrálny systém, ktorý v pravidelných intervaloch zhromažďuje údaje z rôznych interných a externých zdrojov, spracováva ich a vytvára medzi nimi vzťahy a tým pôsobí ako databanka pre systémy riadenia

Doba spotreby

Pre Automatické Priraďovanie:

 • Doba spotreby od 01.01.RRRR, do posledného dna spotreby toho istého roku, za ktorú sa priraďujú a uplatňujú Záruky.

Pre Manuálne priraďovanie to neplatí:

 • Vyberajú sa konkrétne mesiace, alebo ich konsekutívny interval, za spotrebu ktorých sa priraďujú a uplatňujú Záruky, teda Doba spotreby je v tomto prípade zhodná s Obdobím Spotreby.

Dodávateľ (elektriny)

ZSE Energia, a.s.

Dotknutý systém

“Dotknutý systém v IT” je systém, ktorý je ovplyvnený nejakou zmenou, poruchou, incidentom alebo rizikom v informačných technológiách

DWH

Dátový sklad Klienta

Duplicita

Ak sa daná entita nachádza viac krát v zozname

#E

Energy optimization

Energetická optimalizácia sa dosiahne vtedy, keď využívate čo najmenšie množstvo energie dodávanej verejnými službami a platíte čo najnižšiu cenu.

Exspirovaná

Skončená životnosť

Export

Stiahnutie, respektíve získanie informácií alebo dát zo systému

#F

Fáza procesu

Fáza procesu je časový úsek, ktorý sa vyznačuje určitými charakteristikami, cieľmi, činnosťami a výstupmi v rámci celkového procesu

Finálne priradenie

Absolútne priradenie na konci celého procesu, ktoré je už stopercentne platné

Frontend server

Frontend server je server, ktorý komunikuje priamo s Používateľmi prostredníctvom webového prehliadača alebo inej aplikácie. Frontend server zabezpečuje prezentáciu a interakciu s webovým obsahom, ktorý je často generovaný alebo spracovaný backend serverom

#I

Import

Nahratie respektíve vloženie dát alebo informácií do systému

Implementačný plán

Implementačný plán je dokument, ktorý popisuje, ako sa má realizovať nejaký projekt, program, stratégia alebo politika

Implementačný tím

Implementačný tím je skupina ľudí, ktorá sa zodpovedá za realizáciu nejakého projektu, programu, stratégie alebo politiky v oblasti IT

Incident

“Incident v IT” je udalosť alebo narušenie, ktoré ohrozuje integritu, dôvernosť alebo dostupnosť informačného zdroja

Iné dátové entity

“Iné dátové entity” sú dátové objekty, ktoré nie sú zahrnuté do štandardných dátových modelov, ako sú relačné, objektové, ale boli použité v návrhu systému alebo sa v ňom vyskytujú pri jeho používaní

Infraštruktúra MICROSTEP

Prostredie zhotoviteľa súvisiace s implementáciou aplikácie

Infraštruktúra zákazníka

Infraštruktúra zákazníka v IT je súbor hardvérových a softvérových zariadení, ktoré používa zákazník na prevádzku svojich IT služieb a aplikácií. Infraštruktúra zákazníka v IT môže byť vlastná, prenajatá, cloudová alebo hybridná, v závislosti od potrieb a preferencií zákazníka

Inštancia aplikácie

Inštancia aplikácie je konkrétna verzia alebo kópia aplikácie, ktorá beží na určitom zariadení, serveri alebo cloud-e

Integrácie

“Integrácie v IT” sú procesy a technológie, ktoré umožňujú spojiť rôzne aplikácie, dáta, systémy a zariadenia v informačných technológiách

#K

Klient

Objednávateľ IS/služby

Klient – recipient IS

ZSE Energia, a.s.

Koncový zákazník

Zákazník dodávateľa (Odberateľ elektriny)

Konfigurácia pravidiel priraďovania

Nastavenie Pravidiel, podľa ktorých sa vykoná Priraďovanie Záruk, ktoré vedu k želanému výstupnému priradeniu

Kolektor udalostí

Kolektor udalostí je zariadenie alebo program, ktorý zbiera a ukladá informácie o rôznych aktivitách, javoch alebo zmenách, ktoré sa deju v nejakom systému, sieti alebo prostredí

Krok procesu

Krok procesu je jednotlivá činnosť alebo úloha, ktorá sa vykonáva v rámci fázy procesu. Krok procesu má vstup, výstup a pravidlá, ktoré určujú, ako sa má krok vykonať

#M

Manažér prístupov

Manažér prístupov” je osoba, ktorá zabezpečuje, že iba oprávnení používatelia majú prístup k určitým zdrojom, ako sú dáta, aplikácie, súbory alebo zariadenia

Manažment strát

Manažment strát je proces, ktorý sa zameriava na identifikáciu, analýzu, prevenciu a riešenie strát, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku rôznych rizík, nehôd, chýb alebo katastrof

Migrácia

“Migrácia v IT” je proces presunu dát, aplikácií, systémov alebo zariadení z jedného prostredia do iného, napríklad z fyzického na virtuálne, z lokálneho na cloudové, alebo z jednej platformy na inú

#N

Neprevoditeľná

Zistiť z príručky používateľa IS ZPE / od OKTE

#O

Obdobie spotreby

Obdobie spotreby v tvare Rok/mesiac; je podmnožinou Doby spotreby; je to to obdobie spotreby, za ktorú aktuálne uplatňujeme záruky

Objednávateľ

ZSE Energia, a.s.

Oslobodenie od dane

Od spotrebnej dane z elektriny, z inej komodity

Obnova

“Obnova v IT” je proces, ktorý umožňuje vrátiť dáta, aplikácie, systémy alebo zariadenia do predchádzajúceho stavu, napríklad po strate, poškodení, chybe alebo útoku

Obnoviteľný zdroj

Je to zdroj , ktorý je z dlhodobého hľadiska ťažko vyčerpateľný, pričom spravidla nespôsobuje environmentálne zaťaženie

#P

Plán k ponuke

Plán k ponuke v IT je dokument, ktorý popisuje, ako sa má navrhnúť, vypracovať a predložiť ponuka na dodanie nejakého IT produktu alebo služby zákazníkovi

Plánovač služieb

Plánovač služieb je nástroj alebo program, ktorý pomáha organizovať a optimalizovať pracovné zmeny, úlohy, termíny a zdroje pre zamestnancov, zákazníkov alebo dodávateľov

Podpora

“Podpora v IT” je služba, ktorá pomáha používateľom a zákazníkom riešiť problémy s informačnými technológiami, ako sú počítače, softvér, sieť, bezpečnosť alebo web

Post-condition

Podmienka, ktorá musí byť splnená aby sa úspešne ukončil prípad použitia

Používateľ

Používateľ v IT je osoba, ktorá využíva nejaký informačný systém, aplikáciu, službu alebo zariadenie na spracovanie dát alebo komunikáciu. Používateľ v IT môže byť koncový Používateľ, ktorý používa IT produkt na svoj účel, alebo pokročilý Používateľ, ktorý má technické znalosti a zručnosti na jeho vývoj, údržbu alebo podporu

Pre-condition

Podmienka ktorá musí byť splnená aby mohlo byť začaté vyobrazované použitie

Prehľad (Záruk)

Zoznam záruk zo systému

Prevedená

Záruka prevedená na iného účastníka veľkoobchodného trhu so zárukami / Na iný subjekt (výrobca, dodávateľ, agregátor, iný)

Priradenie záruky

Interné priradenie AIB kódov Záruk spotrebe OM v Systéme IS ZPE ZSE

Produkt

Typ produktu (zelenej; i inej) elektrickej energie poskytovanej dodávateľom jeho zákazníkom

Produkčné prostredie

Produkčné prostredie je súbor serverov, ktoré poskytujú vašu webovú alebo aplikáciu službu koncovým používateľom v reálnom čase

Prostredie

Prostredie systému je súbor vonkajších a vnútorných podmienok, ktoré ovplyvňujú fungovanie a vývoj nejakého technického alebo informačného systému

#R

Referenčná architektúra

Referenčná architektúra je základná vysokoúrovňová architektúra, ktorá poskytuje spoločnú štruktúru, princípy, vzory, stavebné bloky a štandardy pre určitú doménu alebo sektor. Referenčná architektúra pomáha zjednotiť, zlepšiť a urýchliť tvorbu enterprise architektúry

Report

Dokument, ktorý obsahuje dôležité štruktúrované informácie (m.i. o zárukách) podľa zadania klienta

Reporting

“Reporting v IT” je proces zberu, spracovania a prezentácie dát z informačných technológií v štruktúrovanej a zrozumiteľnej forme, často pomocou grafov, tabuliek alebo diagramov. Reporting v IT umožňuje zdieľať a porozumieť dôležitým informáciám, ako sú výkony, KPI, trendy alebo problémy v IT oblasti

Riadenie prístupových práv

“Riadenie prístupových práv” je proces, ktorý zabezpečuje, že iba oprávnené osoby majú prístup k určitým informáciám, zdrojom alebo službám v informačných technológiách

Rozhranie

Rozhranie v IT je miesto, kde sa prenášajú dáta alebo signály medzi rôznymi zariadeniami, programami alebo systémami, ktoré majú dohodnuté pravidlá a formáty komunikácie

#S

Segment

Segment obchodného partnera (domácnosti, SME, KAM)

Server pre administráciu

Server pre administráciu je server, ktorý umožňuje spravovať, monitorovať a konfigurovať iné servery, zariadenia, služby alebo aplikácie v sieti

Skupina odberateľa OKTE

Je súbor informácií na Karte „Priradenie-Podklad na nahratie na OKTE“, popri tom sem patrí i Zoznam EIC patriaci danej Skupine Odberateľa

Skupina zákazníkov

Niekoľko zákazníkov vytvára dohromady skupinu zákazníkov

Spotreba

Je to množstvo elektrickej energie, na ktorú sa budú uplatňovať záruky

Stateless

“Stateless v IT” je typ protokolu, ktorý neuchováva informácie o predchádzajúcich interakciách používateľa a spracováva každú požiadavku ako nezávislú a izolovanú transakciu

Stavy záruk v systéme

Je to to, aký prívlastok nadobúda záruka v procese a/alebo v IS ZPE OKTE, či IS ZPE ZSE

Súčinnosť pri realizácii

“Súčinnosť pri realizácii” je spolupráca medzi rôznymi subjektmi, ktoré sa podieľajú na dosiahnutí spoločného cieľa alebo úlohy, napríklad pri poskytovaní služieb, verejnom obstarávaní, ochrane osobných údajov alebo výstavbe

Systém

Predmet zákazky, IS; tu IS ZPE ZSE

Systémy tretích strán

Systémy tretích strán sú informačné systémy, ktoré sú vyvinuté a prevádzkované nezávislými subjektmi, ktoré nie sú ani zákazníkmi, ani dodávateľmi IT produktov alebo služieb. Systémy tretích strán môžu poskytovať rôzne funkcie, ako napríklad platobné služby, marketingové nástroje, monitorovanie výkonu, štatistické zisťovania alebo environmentálne monitorovanie

#T

Tabuľka meradiel

Je to dátová tabuľka ktorá obsahuje informácie o meradlách použitých v sieti, či už vstupných alebo výstupných

Tabuľka transformátorov

Je to dátová tabuľka ktorá obsahuje informácie o počte, umiestnení a charakteristikách vývodov z transformátorov

Tabuľka VN vývodov

“Tabuľka VN vývodov” je dátová tabuľka ktorá obsahuje informácie o počte, umiestnení a charakteristikách vývodov z rozvádzačov vysokého napätia (VN) v elektrických zariadeniach

Technický koncept

Dokument, akým je navrhnutý a funguje nejaký technický systém, napríklad budova, stroj, softvér alebo proces. Technický koncept zahŕňa ciele, funkcie, vlastnosti, výkon, životnosť a náklady technického systému

Testovacie prostredie

Testovacie prostredie je súbor hardvéru a softvéru, ktorý sa používa na overovanie funkčnosti, kvality a bezpečnosti nejakého systému alebo aplikácie pred jeho nasadením do reálneho prostredia

#U

Úložisko časových radov

Je to miesto ukladania kde sú uložené časové rady nameraných hodnôt

Úložisko reportov

Je to miesto ukladania kde sú uložené súhrny výstupov, či už s korektne vypočítanými hodnotami alebo chybovými hlaseniami

Úložisko zostáv

Úložisko zostáv je lokálne, alebo cloudové úložisko, ktoré umožňuje ukladať, zdieľať a synchronizovať súbory a fotografie medzi rôznymi zariadeniami a aplikáciami

Uplatnená

Použitá na spotrebu zákazníka

Uplatnená na OKTE

Ak je záruka pôvodu už použitá v systéme OKTE

Utility management

Efektívna správa verejných služieb

Užívateľ

Užívateľ v IT je osoba, ktorá využíva nejaký informačný systém, aplikáciu, službu alebo zariadenie na spracovanie dát alebo komunikáciu. Užívateľ v IT môže byť koncový užívateľ, ktorý používa IT produkt na svoj účel, alebo pokročilý užívateľ, ktorý má technické znalosti a zručnosti na jeho vývoj, údržbu alebo podporu

#V

Výrobné zariadenie

Elektráreň (tu: zapojená do systému GOOs (Guarantees of origin))

Vývojové prostredie

Vývojové prostredie je softvér, ktorý uľahčuje prácu programátorom pri tvorbe, úprave, preklade a ladení zdrojového kódu v určitom programovacom jazyku

Úložisko zostáv

Úložisko zostáv je lokálne, alebo cloudové úložisko, ktoré umožňuje ukladať, zdieľať a synchronizovať súbory a fotografie medzi rôznymi zariadeniami a aplikáciami

#W

WEB aplikácia

WEB aplikácia je program alebo súbor programov, ktoré slúžia na vykonávanie určitej úlohy alebo funkcie na internete alebo intranete

WEB server

WEB server je softvér a hardvér, ktorý prijíma požiadavky cez HTTP (sieťový protokol na distribúciu webového obsahu) alebo jeho zabezpečenú verziu HTTPS

#Z

Zablokovaná

Na základe procesu validácie priradenia na OKTE

Zálohovanie

“Zálohovanie” je proces, ktorý vytvára kópie dát alebo súborov na inom mieste, napríklad na externom disku, cloud-e alebo sieťovom zariadení, aby sa dali obnoviť v prípade straty, poškodenia alebo útoku

Zámer

Zámer v IT je plánovaná a cieľavedomá činnosť, ktorá sa zameriava na vytvorenie, zlepšenie alebo údržbu nejakého informačného systému, aplikácie, služby alebo riešenia

Záruka pôvodu energie (elektriny z obnoviteľných, či iných zdrojov energie)

Súbor konsekutívnych AIB kódov reprezentujúcich objem elektriny vyrobenej z OZE, či iných primárnych zdrojov energie, v MWh evidovaná pod jedinečným ID v IS ZPE OKTE, alebo jeho časť. Záruka pôvodu elektriny zodpovedajúca objemu elektriny 1 MWh vyrobenej z relevantných zdrojov

Zdroj (energie)

Primárny zdroj energie / palivo

Zelená energia

Elektrina z OZE

Zoznam

Zoznam je buď súbor strukturovaných informácií o zárukách, v závislosti od ich stavu, ale aj o spotrebích OM podľa zadania klienta

Zoznam nepokrytej spotreby

Zoznam OM (a informácií o nich) so spotrebami, ktorým neboli priradené záruky

Zoznam spotreby

Dokument, ktorý obsahuje dôležité metriky týkajúce spotreby EE v kWh

NÁŠ MAGAZÍN

V našom magazíne pripravujeme pre vás zaujímavý obsah, ktorý sa venuje najmä témam v ktorých sa cítime ako ryba vo vode. Nájdete v ňom aj aktuálne firemné novinky a výstupy z konferencii na ktorých sme sa zúčastnili. Ďakujeme za priazeň.

 • Veľké blackouty v Európe za posledných 25 rokov

  2. 7. 2024

  Balkán sa zotavuje po júnovom blackoute, no Európa zažila za posledných 25 rokov už niekoľko významných výpadkov elektrického prúdu. Tu ...

 • Vývoj solárnej energie vo svete

  21. 6. 2024

  Celosvetová kapacita fotovoltaických zariadení (FV) prešla za posledné dve desaťročia výraznou transformáciou. Údaje z rôznych súborov údajov poukazujú na výrazný nárast ...

 • Vzácne suroviny sa stavajú ešte vzácnejšími v dobe energetického prechodu

  21. 5. 2024

  Svet čelí nedostatku ťažby vzácnych minerálov potrebných na výrobu technológií čistej energie, ako sú elektrické vozidlá a solárne panely. Medzinárodná ...

 • Komferencia československé energetické fórum 2024

  Pozvánka na česko-slovenské energetické fórum 2024

  10. 5. 2024

  Šiesty ročník Česko-slovenského energetického fóra je na spadnutie. Tento rok bude opäť slúžiť ako zjednotená platforma pre popredných ...

 • Prezentácia z konferencie Energetický manažment pre samosprávy

  13. 2. 2024

  Naša spoločnosť, MicroStep – HDO, aj tento rok patrila medzi hlavných partnerov podujatia „Energetický manažment pre mestá a obce“, ...

 • Viac dát, viac komunikácií a spracovanie dát v reálnom čase.

  Viac dát, viac komunikácií a spracovanie dát v reálnom čase.

  7. 1. 2024

  Do nového roku 2024 vstupujeme pripravení na implementáciu našich riešení u aktuálnych aj nových zákazníkov. Sme pripravení splniť požiadavky na ...