Geotermálne elektrárne a energia vo svete

3,8 min

Odbornosť článku

content-quality-imgcontent-quality-imgcontent-quality-img

Svetová  inštalovaná tepelná výrobná kapacita je v súčasnosti viac ako 100 tisíc MW geotermálnej energie. S rastúcim záujmom, ako aj pozornosťou venovanej dekarbonizácii energetického sektora, nie je prekvapujúce, že sa očakáva, že sektor geotermálneho priemyslu zažije exponenciálny rast. V dnešnom svete, kde hľadáme udržateľné a ekologicky prijateľné zdroje energie, sa geotermálna energia stáva čoraz dôležitejšou témou. Článok sa zameriava na vysvetlenie, ako funguje proces získavania geotermálnej energie, aké sú jej výhody a obmedzenia a aký potenciál má pre budúcnosť energetiky. Pozrieme sa aj na zaujímavé čísla a fakty súvisiace s využitím geotermálnej energie vo svete.

Ako získavame geotermálnu energiu

Vnútro planéty Zem sa skladá z magmy a jadra, pričom obe majú extrémne vysoké teploty v rozmedzí od 2 000 °C do 6 000 °C. Fyzikálne a chemické procesy, ktoré prebiehajú pod zemskou kôrou, ako sú konvekčné prúdy magmy , magmatická intrúzia a rádioaktívny rozpad, sú zodpovedné za prenos časti vnútorného tepla do hornín a vodných útvarov, ako sú vodonosné vrstvy, v niektorých oblastiach našej planéty.

V geotermálnych zdrojoch sa voda zachytená v podzemnej nádrži ohrieva okolitými horninami a je vystavená vysokým tlakom, ktoré môžu bez varu dosiahnuť teplotu až 370 °C. Pri uvoľnení na povrch sa pri okolitom tlaku vyparuje a ochladzuje, pričom vytvára fontány alebo gejzíry. Para z geotermálnych vrtov je oddelená od vody a používa sa na prevádzku turbín na výrobu elektriny. Horúcu vodu možno použiť na priame vykurovanie.

Hlavné využitie geotermálnej energie je na výrobu elektriny , ktorá sa deje vo vnútri geotermálnych elektrární. Tieto jednotky sú umiestnené v blízkosti telies termálnej vody alebo prehriatej pary. Získavanie pary z týchto  zdrojov sa vykonáva vŕtaním extrakčných studní. V prípade vodných plôch dochádza k premene vody na paru v dôsledku tlakového rozdielu medzi podložím a povrchom.“

Kde hrá geotermálna energia kľúčovú úlohu?

Geotermálna energia, hoci je dôležitým trvalo udržateľným zdrojom výroby elektriny, je vo svete málo využívaná . Napriek nízkemu využívaniu v celosvetovom meradle je geotermálna energia v niektorých krajinách nevyhnutná pri výrobe elektriny a tvorí významnú časť ich energetickej matrice. Premiantom v tomto porovnaní nie je Island, ale pre mnohých prekvapivo Keňa. Tá produkuje až 38% elektriny z geotermálnej energie a to vďake elektrárni Olkaria s kapacitou 727 MWh (oba údaje za rok 2021)

Okrem krajín, ktoré sú uvedené vyššie, existujú ďalšie krajiny, ktoré majú síce veľkú inštalovanú kapacitu z geotermálnej energie, ale jej podiel na energetickom mixe je pomerne malý . Najvyššiu inštalovanú kapacitu majú USA (3 722 MW), ktoré majú aj najväčší geotermálny komplex na svete nachádzajúci sa v štáte Kalifornia. Keďže sa najväčšie geotermálne potenciály nachádzajú v oblastiach, kde sa stretávajú tektonické platne, tak obrovský potenciál majú krajiny ako Indonézia, Mexiko, Japonsko a pod.

Geotermálna energia má obrovský potenciál a hrá nemalú úlohu v našom úsilí o prechod k udržateľnej energii. Geotermálne elektrárne vo svete predstavujú príklad toho, ako môžeme využívať teplotný gradient Zeme na produkciu pomerne čistej energie, ktorá je spoľahlivá a má nízke emisie skleníkových plynov. Ich rozvoj a inovácie v technológiách otvárajú cestu k novým spôsobom efektívneho využívania tohto zdroja energie.

Je však dôležité si uvedomiť aj výzvy spojené s geotermálnou energiou, vrátane obmedzené dostupnosti v určitých oblastiach a potreby dôkladného geologického prieskumu. Napriek tomu by sme mali pokračovať v investovaní do výskumu a vývoja tejto technológie, ktorý ako jediný odhalí plný potenciál tohto zdroja.

Ohodnoťte náš článok
5/5 (1)
Podeľte sa o obsah s Vašimi blízkymi …

PRODUKTOVÉ RADY

NAJČÍTANEJŠÍ OBSAH

ĎALŠIE ČLÁNKY ZO SEKCIE Zaujímavosti

  • Prelom v riadenej jadrovej fúzii

    21. 8. 2023
  • Najväčšia veterná turbína bola spustená

    10. 8. 2023
  • Veľký prehľad jadrových elektrárni vo svete

    2. 8. 2023