Energy optimization, alebo ako plánovať optimalizáciu spotreby energií

Energetický priemysel sa neustále vyvíja a môže byť ťažké držať krok s najnovšími trendmi a technológiami. Ak ste však majiteľom podniku alebo správcom objektu, je dôležité, aby ste si uvedomovali prebiehajúce zmeny.

Čo je energetická optimalizácia?

Energetická optimalizácia sa dosiahne vtedy, keď využívate čo najmenšie množstvo energie dodávanej verejnými službami a platíte čo najnižšiu cenu.

Jedným z hlavných prínosov energetickej optimalizácie je úspora nákladov. Dobrým východiskovým bodom je využívanie technológií, údajov a analytiky na prijímanie informovanejších rozhodnutí o využívaní energie a rozhodnutí o obstarávaní energie. Technológia používaná na optimalizáciu energetických riešení zahŕňa algoritmy založené na údajoch a prediktívne modely, ktoré možno použiť na predvídanie energetických potrieb ešte pred ich vznikom, rovnako však aj na preskúmanie historických údajov. To je obzvlášť dôležité pre podniky, ktoré majú energeticky náročné procesy, napríklad vo výrobnom a poľnohospodárskom priemysle, ale v zásade môžeme hovoriť o prospešnosti pre všetky podniky.

Obstarávanie energie

Uplynulé roky ukázali, aké nestále môžu byť trhy s energiou a v krátkom čase sa môžu dramaticky zmeniť, čo môže výrazne zvýšiť vaše náklady. Informácie, ktoré získate o tom, ako, kedy a prečo sa energia vo vašom podniku využíva, môžu byť mimoriadne užitočné pri určovaní najlepších stratégií nákupu energetických médií.

Existujú dva hlavné typy nákupu energie: krátkodobý a dlhodobý. Krátkodobé obstarávanie energie sa zvyčajne používa na pokrytie potrieb energie na obdobie jedného roka alebo kratšie. Krátkodobé možnosti by sa mali zvážiť, keď sú trhy vysoké. Dlhodobé obstarávanie energie sa používa na pokrytie potrieb energie na obdobie dlhšie ako jeden rok a malo by sa zvážiť, keď sú ceny nižšie.

Pri výbere stratégie obstarávania energie by podniky mali zvážiť svoje energetické potreby, ciele, ciele udržateľnosti a riziká. Najbežnejšie stratégie obstarávania energie sú:

 • nákup energie prostredníctvom spotového trhu
 • nákup energie prostredníctvom energetických futures kontraktov
 • uzavretie zmluvy o zabezpečení energie
 • podpísanie zmluvy o nákupe energie so zariadením na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov

Zmluvy o nákupe energie (PPA) sú právne dohody medzi dvoma stranami, v ktorých sa jedna strana zaväzuje nakupovať energiu od druhej strany. PPA sú zvyčajne dlhodobé zmluvy a používajú sa v partnerstvách projektov obnoviteľných zdrojov energie.

Zmluvy o nákupe energie môžu pomôcť stabilizovať ceny energie a pomôcť vám znížiť uhlíkovú stopu bez toho, aby ste museli investovať do výstavby projektu obnoviteľnej energie.

Energetická efektívnosť

Pomocou energetických údajov a analýz na pochopenie využívania energie môžu podniky identifikovať oblasti, v ktorých je možné dosiahnuť úspory energie. Zníženie spotreby energie prostredníctvom efektívnosti zníži emisie skleníkových plynov, zlepší ziskovosť výsledku hospodárenia a zvýši energetickú bezpečnosť. To môže zahŕňať energeticky účinné zariadenia, plánovanie energeticky náročných procesov tak, aby sa uskutočňovali v čase mimo špičky, a zavedenie programov preventívnej údržby zariadení.

Obnoviteľná energia

Prechod na čistú obnoviteľnú energiu môže podnikom pomôcť znížiť náklady a riziká dnes aj v budúcnosti. Má tiež potenciál pomôcť vám prilákať nových zákazníkov a klientov.

Výzvy spojené s implementáciou systémov obnoviteľnej energie pre komerčné alebo priemyselné zariadenia sú početné a rôznorodé. Zahŕňajú všetko od počiatočných investičných nákladov až po priebežnú údržbu a údržbu systému. Okrem toho existujú výzvy súvisiace s integráciou systému do existujúcej energetickej siete, ako aj s možnosťou narušenia podnikových činností. Existuje mnoho externých investorov, ktorí majú záujem o partnerstvo v oblasti systémov obnoviteľných zdrojov energie, čo umožňuje spoločnostiam stále šetriť peniaze a zachovať environmentálne výhody bez investovania počiatočného kapitálu.

Napriek týmto výzvam má zavádzanie systémov obnoviteľnej energie mnoho výhod, ako napríklad zníženie závislosti od fosílnych palív, zníženie emisií skleníkových plynov a zabezpečenie proti rastúcim nákladom na energiu. Pri správnom plánovaní a realizácii sa tieto výzvy dajú prekonať a výhody realizovať.

Spôsobov na optimalizáciu je viacero

Energetická optimalizácia je nevyhnutnou súčasťou každého úspešného podniku či organizácie v 21. storočí. Využívaním údajov a analytiky na pochopenie toho, ako, kedy a prečo sa energia využíva, môžu podniky identifikovať oblasti, v ktorých je možné zvýšiť účinnosť, a prijímať lepšie informované rozhodnutia o využívaní energie. V roku 2023 sa bude energetika naďalej vyvíjať a podniky budú mať prístup k sofistikovanejším nástrojom na optimalizáciu energie. Investovanie do obnoviteľných zdrojov energie môže podnikom pomôcť znížiť náklady na energiu a z dlhodobého hľadiska zabezpečiť udržateľnejšiu prevádzku. Pochopením energetického priemyslu a začlenením optimalizácie energie do svojich obchodných procesov môžu podniky ušetriť peniaze a znížiť spotrebu energie.

NÁŠ MAGAZÍN

V našom magazíne pripravujeme pre vás zaujímavý obsah, ktorý sa venuje najmä témam v ktorých sa cítime ako ryba vo vode. Nájdete v ňom aj aktuálne firemné novinky a výstupy z konferencii na ktorých sme sa zúčastnili. Ďakujeme za priazeň.

 • Prezentácia z konferencie Energetický manažment pre samosprávy

  13. 2. 2024

  Naša spoločnosť, MicroStep – HDO, aj tento rok patrila medzi hlavných partnerov podujatia „Energetický manažment pre mestá a obce“, ...

 • Viac dát, viac komunikácií a spracovanie dát v reálnom čase.

  Viac dát, viac komunikácií a spracovanie dát v reálnom čase.

  7. 1. 2024

  Do nového roku 2024 vstupujeme pripravení na implementáciu našich riešení u aktuálnych aj nových zákazníkov. Sme pripravení splniť požiadavky na ...

 • Aký bude rok 2024 alebo čo nás čaká + naše predikcie

  Aký bude rok 2024 alebo čo nás čaká + naše predikcie.

  3. 1. 2024

  Aká bude budúcnosť a čo sa stane v roku 2024? S touto otázkou a odpoveďou na ňu si ...

 • Ďakujeme za uplynulý rok, myšlienkami sme však už v budúcom.

  16. 12. 2023

  Vážení obchodní partneri, ďakujeme Vám za spoluprácu a dôveru  ktorú ste nám prejavili počas roku 2023. Prajeme  Vám  pokojné prežitie vianočných ...

 • Prichádza revolúcia v ukladaní energie?

  27. 11. 2023

  Skladovanie elektriny v batériách, a to hlavne v priemyselnom meradle, sa považuje za kľúčové pre dekarbonizáciu ako takú. Aj preto ...

 • MicroStep workshop Praha október 2023

  Oslava a práca v jednom, aj to bol Workshop v Prahe 25.10.2023

  2. 11. 2023

  25. októbra sme v Prahe usporiadali inšpiratívny workshop, ktorý bol koncipovaný primárne pre našich cenných zákazníkov. Okrem toho sme ...