Moderná energetika vyžaduje inovatívny prístup k produktom

6,6 min

Odbornosť článku

content-quality-img content-quality-img content-quality-img

Naša spoločnosť pôsobí na trhu od roku 1993 ako súčasť formovania trhovej ekonomiky na Slovensku. Od začiatku sa zameriavame na energetiku a priemyselnú automatizáciu, boli sme aj pri vytváraní liberalizovaného trhu s energiami. Už niekoľko rokov sa aktívne podieľame na transformácii slovenskej energetiky. Naším kľúčovým produktovým portfóliom sú nástroje podpory obchodovania s energiami.

 

Energetika a my

Naše portfólio tvoria tri vzájomne prepojiteľné produktové rady: XENERGIE, XAURON a VARIOSTEP. Spolu sú komplexným riešením so službami licenčnej a prevádzkovej podpory. 

Produktový rad XENERGIE

 • určený pre obchodníkov s energiami a dodávateľov energií
 • integračná platforma B2B MARKETSPACE obsluhuje zákaznícke kmene prepájaním portálových riešení na tvorbu cenových ponúk v segmente malých a stredných podnikov a B2B

Produktový rad XAURON

 • určený pre regionálne distribučné spoločnosti
 • tvorený centrálou riadenia záťaže s automatikou klasického hromadného ovládania

Produktový rad VARIOSTEP

 • systém pre zber dát, komunikáciu, automatizáciu a monitorovanie trafostaníc
 • využiteľný aj pre obnoviteľné zdroje energií a akumuláciu

 

Sledujeme modernú energetiku

Skratku HDO – hromadné diaľkové ovládanie máme v názve od roku 1993 a sú za ňou skúsenosti s rozvojom technológie HDO. Spolu so znalosťami z čias formovania liberalizovaného trhu s energiami sú solídnymi základmi pre ďalší rozvoj nášho produktového portfólia. 

Boli sme aktívnou súčasťou pilotných projektov zavádzania inteligentného merania v distribučných sieťach elektrickej energie. Pred takmer 10 rokmi sme úspešne prepojili našu centrálu riadenia záťaže so systémami AMM – Automatic Meter Management. Poskytli sme klientom nástroje pre správu distribučných taríf, aj pre prípravu spínacích tabuliek v prostredí pre inteligentné elektromery.

Za jedno z kľúčových rozhodnutí na európskom trhu s energiami považujeme Zimný energetický balíček, ktorý jasne pomenoval hlavné smery modernizácie energetiky. Obnova a modernizácia technológií najmä v distribúcii sa ale deje a diala sa aj bez rozhodnutí na európskej úrovni. Najpodstatnejšie, čo Zimný balíček prináša pre energetiku, je zavedenie pojmov prosumer, komunitná energetika, flexibilita a agregátor.

 

Reagujeme na potrebu modernizácie energetiky

Do nášho produktového portfólia postupne pridávame nové funkcie a moduly a pracujeme na koncepte automatizovaného prepojenia odberateľa a dodávateľa elektrickej energie. Integračná platforma B2B MARKETSPACE je pripravená pre bezpečné zapojenie lokálnych inteligentných riešení na systém obchodovania s energiami. Čoskoro predstavíme riešenie pre agregátorov integrujúce flexibilitu odberných miest.

Oceňujeme, že už aj na Slovensku sa upriamuje pozornosť k modernizácii energetiky a vítame prípravu konceptu pilotovania projektov zameraných na inovácie zo strany ÚRSO. Tieto aktivity sú dôležité najmä z hľadiska dosiahnutia efektívnej modernizácie zohľadňujúcej aj mieru regulácie trhu s energiami. 

Po vyhodnotení pilotných projektov bude možné riešiť otvorenie regulácie cien energií pre koncových zákazníkov. Odborníci sa zhodujú v tom, že integrovaný agregátor môže už dnes využívať flexibilitu zákazníkov v neregulovanom segmente odberu. Pre využívanie flexibility odberných miest a zavedenie nezávislého agregátora bude potrebné otvoriť trh pre dynamické obchodné tarify. 

Okrem toho bude ÚRSO musieť vytvoriť nediskriminačné podmienky pre účastníkov trhu, ktorí nebudú mať záujem o nové služby. Dá sa to napríklad umožnením domácnostiam využívať nové produkty bez regulácie cien, prípadne prehodnotením používania typových odberových diagramov.

     

Redizajn energetického trhu

Modernizácia energetiky nie je len technologická, sú to aj zmeny pravidiel fungovania trhu s energiami, vrátane legislatívnych. Naša kľúčová zákaznícka skupina – obchodníci s energiami – už prešla a prechádza zmenami. V oblasti technológií distribúcie a merania elektrickej energie modernizujeme, a zároveň pre obchodníkov s energiami redizajnujeme energetický trh.

 • od nominácie jedného odberového diagramu k obchodovaniu na vnútrodenných trhoch
 • zavedenie ¼ hodinového obchodného intervalu
 • zapojenie virtuálnych blokov do trhu s regulačnou energiou
 • využívanie nástrojov na operatívne riadenie zdrojov s rýchlym štartom
 • používanie nástrojov odloženia spotreby založenom na agregovaní flexibility špecifických zákazníckych skupín

Zapojenie obchodníkov s energiami do prebiehajúcej diskusie o inováciách v energetike môže zavádzaniu zmien len pomôcť.

      

Akumulácia a batérie

Flexibilita odberných miest, zrýchlenie štartu zdrojov regulovaných dodávok či presúvanie spotreby vyžadujú schopnosť akumulovať elektrickú energiu v mieste spotreby. Schopnosť akumulovať elektrickú energiu s cieľom jej opätovnej dodávky do siete alebo jej spotreby v inom čase sú základné princípy využívania flexibility odberných miest.

Akumulácia nemusí znamenať len inštaláciu batérie s výhodou riadenej dodávky energie na vyžiadanie. Môže využívať aj iné princípy: technológie na výrobu vodíka, gravitačné akumulátory, či jednosmernú akumuláciu do tepla alebo chladu. Rozvoj využívania obnoviteľných zdrojov energie vyžaduje dynamické riadenie spotreby. 

Progresívnym riešením optimalizácie toku energie medzi odberným miestom a distribučnou sústavou je akumulácia. Či už použitím batérií v domácnostiach, priemyselných parkoch alebo priamo vo fotovoltaických elektrárňach.   

Spolupráca s asociáciou AKU-BAT CZ

Rozhodnutie aktívne spolupracovať s asociáciou AKU-BAT CZ je logickým krokom smerom k podpore zavádzania akumulácie na trh s energiami. Asociácia umožňuje svojim členom zapojiť sa do diskusie so všetkými relevantnými subjektmi energetického trhu. Asociácia AKU-BAT CZ pôsobí primárne na českom trhu, priamo a nepriamo sa však zapája aj do diania u nás. Modernizácia a inovácia v energetike nepoznajú hranice.  

Technológie BESS – Battery energy storage system prepájajú produkty cez rôzne segmenty s benefitom viacerých strán z jednej investície.

 • veľkokapacitné batériové úložisko môže byť nástrojom optimalizácie diagramu obchodníka a elektrickou energiou
 • batéria môže pomôcť optimalizovať spotrebu lokálne vyrobenej energie bez potreby jej prenosu z/do distribučnej siete
 • veľkokapacitné batérie umožnia výstavbu nabíjacích staníc pre elektromobily aj na miestach distribučnej siete, kde by to bez akumulácie nebolo možné
 • batériové úložiská môžu zlepšovať kvalitu dodávok elektrickej energie a eliminovať  mikrovýpadky distribučnej siete

 

Zlepšovanie kvality dodávok elektrickej energie

Dnes vidíme paralelu medzi súčasným redizajnom trhu s elektrickou energiou a využívaním princípu odkladania spotreby. Nástroje vyvinuté pre analýzu skupín HDO a predikčné modely máme adaptované na moderné technológie a AMM. Skúsenosti s riadením záťaže aj výroby obnoviteľných zdrojov nám dávajú výhodu pri tvorbe riešení prepájajúcich flexibilitu odberných miest, využívajúcich lokálne zdroje s akumuláciou, s nástrojmi pre obchodovanie v reálnom čase. Zákazníkom už využívajúcim naše riešenia prinášame znásobenie hodnoty investície vynaloženej na inovácie

 

Celý článok Moderná energetika vyžaduje inovatívny prístup k produktom si môžete prečítať v júnovom čísle časopisu ATJ Journal.

Ohodnoťte náš článok
Podeľte sa o obsah s Vašimi blízkymi …

PRODUKTOVÉ RADY

NAJČÍTANEJŠÍ OBSAH

ĎALŠIE ČLÁNKY ZO SEKCIE Biznis,Energetický trh,Názory a komentáre

 • Aký bude rok 2024 alebo čo nás čaká + naše predikcie

  Aký bude rok 2024 alebo čo nás čaká + naše predikcie.

  3. 1. 2024
 • Prichádza revolúcia v ukladaní energie?

  27. 11. 2023
 • Dopyt po rope, plyne a uhlí dosiahne vrchol do roku 2030

  Dopyt po fosílnych palivách dosiahne vrchol do roku 2030

  24. 10. 2023
 • Zdieľanie elektrickej energie: očakávania a realita v praxi

  18. 10. 2023