Zasady-ochrany-OU-01-2023

Posledná zmena prebehla dňa pondelok, 23. januára, 2023  

Prevádzkovateľ MicroStep – HDO s.r.o.
Sídlo Vajnorská 158, 83104 Bratislava
Email info@microstep-hdo.sk

 

Informácie k spracovaniu osobných dát

MicroStep – HDO s.r.o. so sídlom Vajnorská 158, 831 04  Bratislava, IČO 31341624 dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. Máte nárok požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či výmaz, ak sú udelené na základe vami udeleného súhlasu. Ak dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní. V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne na adrese sídla spoločnosti.

Zabezpečenie vašich osobných dát

MicroStep – HDO s.r.o. dbá na bezpečnosť osobných dát, ktoré nám odovzdávate. Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše dáta dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K vašim osobným údajom, ktoré sme od vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neodovzdávame ich bez vášho súhlasu ďalším subjektom na ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.

Právo na informácie

Vaším právom je požiadať MicroStep – HDO s.r.o. o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a na aký účel o vás spracovávame. Tieto informácie vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciách potom najneskôr v lehote 90 dní. O predĺžení lehoty v mimoriadnych prípadoch vás budeme včas informovať. Ak budete požadovať oznámenie informácií, ktoré o vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie na vašu identifikáciu, než vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame k vašej osobe. Naším právom potom je odôvodnene zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko získateľné (typicky zo záložných systémov, archivácií a pod.).

Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás evidujeme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na základe vašej žiadosti môžu byť tieto dáta odovzdané inému prevádzkovateľovi.

Aktualizácia údajov, právo na opravu

Pretože sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad zmena Priezviska), budeme radi, ak nás informujete, že u vás nastala nejaká zmena, tak aby sme vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom.   Podanie informácie o zmene údajov je potrebné na to, aby sme mohli riadne vykonávať svoju činnosť prevádzkovateľa. S tým súvisí aj vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás evidujeme. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu.

Námietky

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou SR a Únie, máte právo vzniesť námietku a my následne preveríme oprávnenosť vašej požiadavky. V okamihu podania námietky bude spracovanie vašich osobných údajov obmedzené, dokiaľ nebude overené, či je námietka oprávnená. Informujeme vás, že vaším právom je obrátiť sa tiež s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, na príslušný dozorný úrad na Ochranu Osobných Údajov na adrese: Úrad na ochranu osobných údajov Hraničná 12 820 07  Bratislava 27 Slovenská republika  

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že takto evidované nie sú presné, prípadne ich spracovávame protiprávne, a ďalej ak sa domnievate, že tieto údaje už nepotrebujeme na účely ich spracovania.  

Právo na výmaz

Ak ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (napríklad e-mailovú adresu v rámci zasielaného newsletteru), máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe vášho súhlasu, máme povinnosť vymazať. Právo na výmaz sa nevzťahuje na spracovávané údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov či oprávnených záujmov. Ak sú niektoré vaše dáta uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plnia funkciu ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je v našich silách vymazať tieto dáta aj zo záložných systémov a nezriedka to nie je ani technicky uskutočniteľné. Ale tieto dáta nie sú ďalej nijako aktívne spracovávané a nebudú slúžiť na ďalšie účely spracovania.

Kam sa môžete obrátiť

So svojimi otázkami na ochranu osobných údajov sa môžete tiež obracať na e-mail info@microstep-hdo.sk alebo na sídlo našej spoločnosti: MicroStep – HDO s.r.o. Vajnorská 158 831 04  Bratislava MicroStep – HDO s.r.o. využíva zodpovednú osobu (DPO) na ochranu osobných dát na zvýšenie dohľadu a kontroly nad spracovávanými osobnými údajmi. Kontaktné údaje na DPO: tel.: +421905594827, e-mail: gdpr@microstep-hdo.sk

Spracovanie osobných údajov

Pozrite sa ako MicroStep – HDO s.r.o. spracováva nasledujúce osobné údaje/kategórie osobných údajov, vrátane stanovených právnych titulov, účelov a dôb spracovania pre jednotlivé záznamy činností o spracovaní.

Kategória: Informácie o zákazníkoch (Obchod – Zákazníci)

Zákazníci MSHDO

Zákaznícky list

Údaje boli získané od iného subjektu Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe Nie
Právny základ Plnenie zmluvy
Osobné údaje Email (Osobný údaj), Funkcia (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefon (Osobný údaj)
Účel spracovania Plnenie zmluvy
Doba spracovania SPRESNIŤ

Zmluva o poskytovaní služieb

Údaje boli získané od iného subjektu Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe Nie
Právny základ Plnenie zmluvy
Osobné údaje Email (Osobný údaj), Funkcia (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefon (Osobný údaj)
Účel spracovania plnenie Zmluvy so zákazníkom
Doba spracovania časovo neobmedzene

Ponuka

Údaje boli získané od iného subjektu Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe Nie
Právny základ Plnenie zmluvy
Osobné údaje Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj)
Účel spracovania
Doba spracovania časovo neobmedzene

Register partnerov

Údaje boli získané od iného subjektu Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe Nie
Právny základ Plnenie zmluvy
Osobné údaje Email (Osobný údaj), Funkcia (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefon (Osobný údaj)
Účel spracovania marketing
Doba spracovania časovo neobmedzene

Zoznam účastníkov školenia

Údaje boli získané od iného subjektu Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe Nie
Právny základ Plnenie zmluvy
Osobné údaje Dátum narodenia (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Pracovná pozícia (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj)
Účel spracovania Právny základ: Plnenie zmluvy: zmluva alebo predzmluvný vzťah (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia alebo § 78 ods. 5 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) alebo oprávnený záujem Prevádzkovateľa – ochrana majetku (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia). Účel spracovania: plnenie povinností Prevádzkovateľa ako zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, resp. obdobným vzťahom.
Doba spracovania po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu a ďalej podľa osobitných zákonov
Sprostredkovatelia Mzdy a personalistika
Právny základ Zákonná povinnosť
Osobné údaje Dátum narodenia (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Pracovná pozícia (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj)
Účel spracovania dokladovanie absolvovania predpísaných školení zamestnancov Právny základ: zákonná povinosť: (§ 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účel spracovania: plnenie pracovných povinností dotknutých osôb – zamestnancov Prevádzkovateľa.
Doba spracovania po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu a ďalej podľa osobitných zákonov
Sprostredkovatelia BOZP + PZS

Kategória: Dokumenty záujemcov o prácu (HR)

Dokumenty týkajúce sa záujemcov o prácu v MSHDO

Životopis

Údaje boli získané od iného subjektu Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe Nie
Právny základ Oprávnený záujem
Osobné údaje Adresa (Osobný údaj), Dátum narodenia (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefon (Osobný údaj)
Účel spracovania pre účely výberového procesu
Doba spracovania do odvolania súhlasu

Motivačný list

Údaje boli získané od iného subjektu Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe Nie
Právny základ Oprávnený záujem
Osobné údaje Adresa (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj)
Účel spracovania pre účely výberového procesu
Doba spracovania do odvolania súhlasu

Súhlas so spracovaním OÚ

Údaje boli získané od iného subjektu Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe Nie
Právny základ Súhlas
Osobné údaje Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj)
Účel spracovania legisl. požiadavka pre spracovanie osobných údajov …
Doba spracovania do odvolania súhlasu

Zmluva o poskytovaní služieb …

Údaje boli získané od iného subjektu Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe Nie
Právny základ Plnenie zmluvy
Osobné údaje Email (Osobný údaj), Funkcia (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefon (Osobný údaj)
Účel spracovania plnenie Zmluvy so zákazníkom
Doba spracovania časovo neobmedzene

Daňové záznamy – import

Údaje boli získané od iného subjektu Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe Áno
Právny základ Zákonná povinnosť
Osobné údaje Adresa (Osobný údaj), DIČ fyzickej osoby (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj)
Účel spracovania vedení a dokladovanie daňovej evidencie
Doba spracovania 10 rokov

Prihlásenie k odberu noviniek – import

Údaje boli získané od iného subjektu Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe Nie
Právny základ Súhlas
Osobné údaje Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj)
Účel spracovania zasílání novinek emailem z webu www.XYZ.cz
Doba spracovania do odvolania súhlasu

Zmluva o poskytovaní služieb – import

Údaje boli získané od iného subjektu Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe Nie
Právny základ Plnenie zmluvy
Osobné údaje Adresa (Osobný údaj), Dátum narodenia (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefon (Osobný údaj)
Účel spracovania plnenie zmluvy vyplývajúce z predmetu a rozsahu uzatvorenej zmluvy
Doba spracovania 5 rokov po ukončení zmluvy

Spracovanie dát z kamerového systému – import

Údaje boli získané od iného subjektu Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe Nie
Právny základ Oprávnený záujem
Osobné údaje Záznam kamerového systému – audio, video, fotografie (Osobný údaj)
Účel spracovania pořizování a uchovávání dat z kamerového systému za účelem ochrany majetku a uplatnění případných právních nároků
Doba spracovania časovo neobmedzene

Kategória: Záznam o návštevách

Informácie o návštevách prichádzajúcich do spoločnosti

Získavanie osobných údajov: Záznam o návštevách

Od návštevníkom firmy pri vstupe do budovy, zápis do listinnej knihy návštev (pracovník ABAS SR)

Spracovanie osobných údajov: Záznam o návštevách

Iba v prípade potreby k nahliadnutiu

Uchovávanie osobných údajov: Záznam o návštevách

Uchováva spoločnosť ABAS SR, listinná forma v archíve podľa skartačného poriadku

Kniha návštev

Údaje boli získané od iného subjektu Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe Nie
Právny základ Zákonná povinnosť
Osobné údaje Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj)
Účel spracovania Evidencia návštev
Doba spracovania SPRESNIŤ
Sprostredkovatelia Mzdy a personalistika

Odovzdávanie osobných údajov do tretích krajín

K odovzdávaniu osobných údajov sprostredkovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách nedochádza.

Vydané dňa pondelok, 23. januára, 2023

 

NÁŠ MAGAZÍN

V našom magazíne pripravujeme pre vás zaujímavý obsah, ktorý sa venuje najmä témam v ktorých sa cítime ako ryba vo vode. Nájdete v ňom aj aktuálne firemné novinky a výstupy z konferencii na ktorých sme sa zúčastnili. Ďakujeme za priazeň.

 • Vývoj solárnej energie vo svete

  21. 6. 2024

  Celosvetová kapacita fotovoltaických zariadení (FV) prešla za posledné dve desaťročia výraznou transformáciou. Údaje z rôznych súborov údajov poukazujú na výrazný nárast ...

 • Vzácne suroviny sa stavajú ešte vzácnejšími v dobe energetického prechodu

  21. 5. 2024

  Svet čelí nedostatku ťažby vzácnych minerálov potrebných na výrobu technológií čistej energie, ako sú elektrické vozidlá a solárne panely. Medzinárodná ...

 • Komferencia československé energetické fórum 2024

  Pozvánka na česko-slovenské energetické fórum 2024

  10. 5. 2024

  Šiesty ročník Česko-slovenského energetického fóra je na spadnutie. Tento rok bude opäť slúžiť ako zjednotená platforma pre popredných ...

 • Prezentácia z konferencie Energetický manažment pre samosprávy

  13. 2. 2024

  Naša spoločnosť, MicroStep – HDO, aj tento rok patrila medzi hlavných partnerov podujatia „Energetický manažment pre mestá a obce“, ...

 • Viac dát, viac komunikácií a spracovanie dát v reálnom čase.

  Viac dát, viac komunikácií a spracovanie dát v reálnom čase.

  7. 1. 2024

  Do nového roku 2024 vstupujeme pripravení na implementáciu našich riešení u aktuálnych aj nových zákazníkov. Sme pripravení splniť požiadavky na ...

 • Aký bude rok 2024 alebo čo nás čaká + naše predikcie

  Aký bude rok 2024 alebo čo nás čaká + naše predikcie.

  3. 1. 2024

  Aká bude budúcnosť a čo sa stane v roku 2024? S touto otázkou a odpoveďou na ňu si ...