Kontaktné informácie

Spoločnosť MicroStep – HDO s.r.o. zapísaná v obchodnom registri vedenom u Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 4286/B

  • info@microstep-hdo.sk

  • +421 2 322 77 400

  • Vajnorská 158, 831 04 Bratislava

  IČO 31341624
  DIČ 2020319202
  IČ DPH SK2020319202

  Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava, BIC GIBASKBX

  • Účet v mene EUR číslo účtu 0634439584/0900, IBAN SK58 0900 0000 0006 3443 9584
  • Účet v mene CZK číslo účtu 0634439904/0900, IBAN SK51 0900 0000 0006 3443 9904