Kontakt

+421 2 322 77 400

info@microstep-hdo.sk

Vajnorská 158, 831 04 Bratislava

Spoločnosť MicroStep – HDO s.r.o. zapísaná v obchodnom registri vedenom u Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 4286/B

IČO
DIČ
IČ DPH

31341624
2020319202
SK2020319202

Bankové spojenie
Účet v mene EUR
Účet v mene CZK

Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava, BIC GIBASKBX
číslo účtu 0634439584/0900, IBAN SK58 0900 0000 0006 3443 9584
číslo účtu 0634439904/0900, IBAN SK51 0900 0000 0006 3443 9904

KONTAKT

+421 2 322 77 400

info@microstep-hdo.sk

Vajnorská 158, 831 04 Bratislava

Close Menu